brown wolf walks down to the water on rocks.

First wolf spotted in Kitasoo/Xai’xais territory this spring

The first wolf spotted in Kitasoo/Xai’xais territory this spring, chowing at the intertidal.

Photo by Rosie Child (@krosiechild)

#wildlife #pnw #wolf #Kitasoo/Xai’xais